Для того, щоб оформити та подати заявку на об’єкт інтелектуальної власності потрібно керуватися такими НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ:
 
Для складання і подання заявки на винахід і корисну модель:

Положеннями ЗАКОНУ України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
«ПРАВИЛАМИ складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»
«ПРАВИЛАМИ розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель»

Заявка – сукупність документів, необхідних для видачі патенту. 

Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).
Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.
Заявка складається українською мовою й повинна містити:
•    заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);
•    опис винаходу (корисної моделі);
•    формулу винаходу (корисної моделі);
•    креслення (якщо на них є посилання в описі);
•    реферат.

За дорученням заявника заявка може бути подана через представника. Якщо заявка подається через представника, то до заявки додається довіреність. Якщо заявником є іноземна особа або особа без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України, то заявка подається тільки через патентного повіреного.
Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо буде подано клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір.
Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки, то до заявки додаються клопотання про надання пільги та копія документа, який підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору.
Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, під час якої встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).
Термін проходження формальної експертизи – 6 міс. Клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою на видачу патенту на винахід може бути подано не пізніше 3 років від дати подання заявки. По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку. Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації.
Патент України на корисну модель видається за результатами формальної експертизи.

Для складання і подання заявки на промисловий зразок:

Положеннями ЗАКОНУ України «Про охорону прав на промислові зразки»
«ПРАВИЛАМИ складання та подання заявки на промисловий зразок»
«ПРАВИЛАМИ розгляду заявки на промисловий зразок»
 
Розмір ЗБОРУ за подання заявки на будь-який об’єкт промислової власності визначається відповідно до кількості класів МКТП, обраних Вами для реєстрації, згідно з ПОЛОЖЕННЯМ "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” ( від 23 грудня 2004 р. N 1716, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 754 від 18.08.2005, N 1148 від 19.09.2007)

Для складання і подання заявки на знак для товарів і послуг (торгову марку):

Положеннями ЗАКОНУ України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
«ПРАВИЛАМИ складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг»


Для того, щоб оформити та подати заявку на державну реєстрацію авторського права, потрібно керуватися такими НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ:
 
Положеннями ЗАКОНУ України "Про авторське право i суміжні права" від 23 грудня 1993 р. №3792-12
Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір"

79000, м. Львів, вул. Матейка, 4
тел./факс: (032) 261-07-30
e-mail: tp.yavoriv@gmail.com