Винахід (корисна модель)

ВинахідВинахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом. Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки. Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки.
Патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки. Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.
Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. Чинність патенту підтримується шляхом сплати річного збору за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки.


 Умо
ви надання правової охорони винаходу (корисній моделі).

Право на одержання патенту має винахідник та інші особи, які набули право на винахід (корисну модель) за договором чи законом.
Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умовам патентоздатності.
Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається може бути:
- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Права власника патенту на винахід

Патент надає його власнику:
  • виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за власним розсудом;
  • право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди;
  • виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання.
Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу (корисної моделі).
Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту має здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю" та за погодженням з державним експертом. Права, які випливають з патенту на винахід, є чинними з дати наступного дня після їх державної реєстрації.

79000, м. Львів, вул. Матейка, 4
тел./факс: (032) 261-07-30
e-mail: tp.yavoriv@gmail.com